Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

บริการ E-Manifest


Sea Cargo E-Manifest Services

บริการ e-Manifest ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับระบบ Paperless Customs ของกรมศุลกากร และระบบ EDI เดิมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารในการส่งรายงานเรือและข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Manifest) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานทั้ง XML และ ED

โดยข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นเจ้าของเรือ ตัวแทน หรือ เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ จะต้องจัดทำเป็นเอกสารและนำส่งไปยังกรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า ได้แก่

  • ข้อมูลตารางเรือเข้า-ออก (Vessel Schedule: VSED)
  • ข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Master Sea Cargo Manifest: MMAN)
  • ข้อมูลแสดงรายละเอียดบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (House Sea Cargo Manifest: HMAN)
  • ข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List: BAPLIE)

โปรแกรม “TTN e-Manifest”

เป็นโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลที่บริษัทฯ จัดทำให้กับผู้ใช้บริการ โดยสามารถป้อนข้อมูลเอกสารต่างๆ ของผู้ใช้บริการให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยผ่านโปรแกรม “TTN e-Manifest” นอกจากนี้ โปรแกรม “TTN e-Manifest” ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้งาน โดยคุณสมบัติหลัก เช่น

  • รองรับการเชื่อมโยง (Integration) กับระบบงานภายในของผู้ใช้บริการ
  • ส่งข้อมูลไปได้ทั้งกรมศุลกากรและการท่าเรือฯ ด้วยการเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียว
  • สามารถทำการป้อนข้อมูล(Key In)ได้หลายเครื่องพร้อมกัน

ระบบความปลอดภัยแบบใหม่ SSL VPN

บริษัทฯ มีบริการการเชื่อมต่อรับ-ส่งข้อมูลด้วยระบบความปลอดภัยแบบใหม่ ที่เรียกว่า “SSL VPN” (Secure Socket Layer: Virtual Private Network) โดยผ่านทางโปรแกรม “TTN Connect” ซึ่งเทคโนโลยี SSL VPN ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ทั่วโลกยอมรับ ด้วยวิธีการสร้าง Tunnel ด้วยรหัส 128 บิต และการใช้กุญแจ (Key) ในการเข้ารหัสใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้ติดต่อเข้ามายังระบบการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยอย่างสูงสุดให้กับข้อมูลของผู้ใช้บริการ