Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท


บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด (TTN) เป็นบริษัทในเครือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)[www.samtel.com] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ที่ครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วในการประมวลผลธุรกรรมต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) หรือ ระหว่างองค์กรธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ (Business-to-Government: B2G) ไทยเทรดเน็ทมีประสบการณ์ ในการให้บริการ EDI ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง กลุ่มตัวแทนออกของ ผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนสายเดินเรือ ฯลฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้มีบริการครอบคลุมความต้องการขององค์กรธุรกิจทั่วไป ได้แก่ บริการ E-Transaction บริการ E-Collaboration Portal และ ผลิตภัณฑ์ B2B Solutions สำหรับองค์กรทันสมัยที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในด้วยระบบ IT ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโซลูชั่นหลากหลาย ทีมงานของไทยเทรดเน็ทจึงมีความพร้อมในการบริการเพื่อช่วยให้องค์กรของท่าน สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายธุรกิจการค้าในโลกยุคอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด