Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

พันธมิตร


บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเฉพาะทางธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ในการให้การบริการกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงการนำแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปของพันธมิตรมาจำหน่ายและให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ฯ

บริษัท ฯ มุ่งเน้นเพื่อให้การบริการต่อท่านลูกค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด เราจึงเลือกที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ความชำนาญ ขณะเดียวกันยังมีการร่วมมือในกิจกรรมทางด้านการตลาดควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้วย เราเน้นในการเลือกสรรนวัตกรรมที่ก้าวหน้า และการบริการที่ครบสมบูรณ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนของท่าน

Industry/Standard Organization

B2G Gateway / Government Gateway Service