Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

สินค้าและบริการ


E-Transaction

บริการเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ครบวงจร ครอบคลุมเครือข่ายทั้งภาครัฐ (B2G) และภาคธุรกิจ (B2B) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วยบริการหลัก คือ

  • EDI/XML บริการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบ ด้วยมาตรฐานเอกสาร EDI และ XML
  • Web EDI บริการรับ-ส่งเอกสาร EDI ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME

E-Collaboration

บริการรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบกระจายข้อมูลข่าวสารกับคู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์ส่วนตัว (Enterprise Portal) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

  • Distribution Portal บริการพอร์ทัลสำหรับการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายในลักษณะค้าส่ง
  • Supply Portal บริการพอร์ทัลสำหรับด้านการจัดซื้อ พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยและยืดหยุ่น

B2B Solutions

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นสำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมต่อกับคู่ค้าหรือหน่วยงานอื่นโดยตรงผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รองรับโปรโตคอลมาตรฐาน B2B เช่น AS2, ebXML, SFTP เป็นต้น

Industry Solutions

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ไทยเทรดเน็ทจึงได้เสนอบริการเป็นโซลูชั่นรายอุตสาหกรรม ดังนี้

SuppyNet

บริการ EDI และ Web EDI สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ส่ง กับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า (Supply Chain)

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-Manifest

บริการ EDI/XML สำหรับธุรกิจสายเดินเรือและตัวแทนสายเรือที่ต้องติดต่อกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-Customs

บริการ EDI/XML สำหรับธุรกิจตัวแทนออกของ ผู้นำเข้า-ส่งออก เพื่อการเดินพิธีการศุลกากร

รายละเอียดเพิ่มเติม