• A-
  • A
  • A+

h corporate

TTN จับมือ TMB ร่วมให้บริการ Supply Chain Financing และ E-Supply Chain

คุณธานินทร์ ตันกิติบุตร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด เข้าร่วมบรรยายเรื่อง "การใช้งาน EDI ในซัพพลายเชนค้าปลีก" ในงาน “Win with CJ Super Market Program by TMB” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ TMB Supply Chain Financing และ E–Supply Chain โดยมีซัพพลายเออร์คู่ค้าของ ซี.เจ. ซูเปอร์มาร์เก็ต ร่วมงานกว่า 200 บริษัท   
 

บริการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง TTN และ TMB ในการใช้ระบบบริการ EDI และ Web EDI ของ TTN ในการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าระหว่างคู่ค้าในธุรกิจค้าปลีก ผสานกับระบบ Supply Chain Financing ของ TMB เพื่อนำเสนอบริการสินเชื่อระยะสั้นกับซัพพลายเออร์ขนาดกลางและเล็ก เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จากการได้รับเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มให้บริการกลุ่มซัพพลายเออร์ของผู้ค้าปลีกรายแรก คือ CJ Express ในช่วงต้นปี 2562   รายละเอียดเพิ่มเติม